BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

SelectUSA (https://www.selectusa.gov/welcome) là chương trình xúc tiến đầu tư kinh doanh chính thức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

 

Chương trình SelectUSA ở Việt Nam: https://youtu.be/lUFrSn7ee1I

 

Chương trình SelectUSA có thể hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam như thế nào?

 

  • Thông Tin và Tư Vấn

Chương trình SelectUSA cung cấp thông tin và dữ liệu để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đầu tư ở Hoa Kỳ. Hiểu biết về hệ thống chính trị, kinh tế và pháp lý của Hoa Kỳ có vai trò rất quan trọng đối với các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam để đưa ra quyết định có đầy đủ thông tin về những dự án đầu tư của họ ở Hoa Kỳ.

 

  • Kết Nối với Đối Tác Tiềm Năng

Chương trình SelectUSA có thể giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp và riêng tới các tổ chức phát triển kinh tế ở cấp độ tiểu bang, khu vực và thành phố. Những tổ chức này cung cấp thông tin hướng dẫn, ưu đãi và những dịch vụ khác ở địa phương của họ.

 

  • Hỗ Trợ Tìm Hiểu Môi Trường Pháp Lý

Hoa Kỳ có điều kiện kinh doanh dễ dàng. Chương trình SelectUSA làm cho điều kiện kinh doanh dễ dàng hơn nữa. Chương trình SelectUSA làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam để giải đáp các vấn đề hay câu hỏi về quy định, chương trình hay hoạt động ở cấp liên bang liên quan tới những dự án đầu tư hiện tại và tiềm năng ở Hoa Kỳ.

 

Liên Hệ:

Triết Huỳnh, Chuyên viên Thương Mại Cấp Cao

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TPHCM

DT: 8428-3520-4658

Email: Triet.Huynh@trade.gov

 


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.