BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

ประเทศไทย

วิทยาลัยชุมชน (Community College)

วิทยาลัยชุมชนของสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตร 2 ปีแรก ของปริญญาหลักสูตร 4ปี ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นสถาบันที่ได้การรับรองวิทยฐานะในระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพสูง

“นักศึกษาต่างชาติสามารถสำเร็จอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนและโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ได้”

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

 • จำนวนวิทยาลัยชุมชน 1,132
 • จำนวนนักศึกษาอเมริกันที่ลงทะเบียน 13 ล้านคน
 • ร้อยละ 46 ของบัณฑิตชาวอเมริกันจบจาก วิทยาลัยชุมชน
 • จำนวนอนุปริญญาที่นักศึกษาสาเร็จในแต่ละปี 486,293 ใบ

ประโยชน์ของการเรียนที่วิทยาลัยชุมชน

1. ลดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเฉลี่ยในแต่ละปีสาหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • วิทยาลัยชุมชนหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 6,500 เหรียญสหรัฐ
 • วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปีของรัฐ ประมาณ 12,127 เหรียญสหรัฐ
 • วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ของเอกชน ประมาณ 29,026 เหรียญสหรัฐ

เรียนในวิทยาลัยชุมชน 2 ปี + มหาวิทยาลัยอีก 2 ปี = ปริญญาตรี

2. โอนหน่วยกิต วิทยาลัยชุมชนในแต่ละรัฐมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยของรัฐ นั้นๆ ในการเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมดในวิทยาลัย ชุมชนเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบเข้า และเมื่อเรียนจบปี 4 จะได้รับปริญญาบัตรจาก มหาวิทยาลัยนั้นๆ

3. บริการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรการ สอนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และความสามารถทด้านภาษาอังกฤษของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนขนาดเล็กช่วยให้ อาจารย์ดูแลนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมี บริการสนับสนุนการศึกษาเพื่อปทางสู่ความสาเร็จ เช่น การให้คำแนะนาทางวิชาการ การให้คำปรึกษาเรื่องส่วนตัว การให้ คำแนะนาเรื่องการศึกษาต่อ และการจัดอบรมปฐมนิเทศด้าน วัฒนธรรม

5. ศึกษาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยาลัยชุนชนมีหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วิทยาการหุ่นยนต์ ทัศนศาสตร์ เลเซอร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน์

6. เลือกเรียนได้หลายร้อยหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรในสาขา หลักๆ เช่น ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์เด็กปฐมวัย วิศวกรรมศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการต้อนรับ และสื่อประสม

7. สถานที่พัก พำนักในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย มีวิทยาลัยชุมชน เกือบ 1,200 แห่งให้เลือก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ทั้งที่อยู่ใน เมืองและชนบท กว่า 300 แห่ง มีหอพักในวิทยาลัย หรือทาง วิทยาลัยจะช่วยนักศึกษาหาอพาร์ตเมนท์ ห้องเช่า หรือพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ใกล้เคียง

8. ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าที่มีเกียรติ บัณฑิตจากวิทยาลัยชุมชนเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้รับรางวัลโนเบลและรางวัลพูลิตเซอร์ ผู้อำนวยการสร้าง ภาพยนตร์ที่ชนะรางวัล นักแสดงและนักดนตรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนที่เป็นบุคคลสาคัญได้แก่

 • Arnold Schwarzenegger ผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
 • Eileen Collins ผู้บังคับการกระสวยอวกาศของ NASA
 • George Lucas ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์ชุด Star Wars
 • Tom Hanks และ Clint Eastwood นักแสดงภาพยนตร์
 • Calvin Klein นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • R. Bruce Merrifield ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
 • Junki Yoshida ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของเครือบริษัท Yoshida
 • Jon Nakamatsu ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงเปียโนนานาชาติ Van Cliburn

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนได้ที่ EducationUSA Advising Center ใกล้บ้านท่าน

กรุงเทพ โทร 02-657-6411- 7 E-mail: counseling@auathailand.org
เชียงใหม่ โทร 053-895699
นครราชสีมา โทร 044-203921-2

U.S. Commercial Service, American Embassy
ติดต่อ คุณธัญยธรณ์ (นันท์)
โทร 02-205-5282
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ The American Association of Community College Website เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.