BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

ประเทศไทย

ขอบเขตการให้บริการ

แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย มีรูปแบบการให้บริการหลากหลายแก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

ยื่นความจำนงในการนำเข้าสินค้าจากอเมริกา Trade Opportunity Program

หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าจากอเมริกา โอกาสทางการค้าเป็นของท่าน เพียงกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ในการนำเข้าสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ... รายละเอียด...

แนะนำสมาชิกผู้ให้บริการแก่นักลงทุนชาวอเมริกัน Business Service Provider (BSP)

แผนกพาณิชย์ประจำสถานฑูตอเมริกัน มีความยินดีที่จะแนะนำบริการใหม่แก่บริษัทไทย ที่สามารถให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักลงทุนอเมริกัน ที่ต้องการจัดตั้งบริษัทหรือทำธุรกิจในเมืองไทย รายละเอียด...

การรับรองเอกสาร

บริการการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบราชการที่หน่วยงานของรัฐบาลไทยเป็นผู้กำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์และบริการของสหรัฐในประเทศไทย รายละเอียด…


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.